Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 zlokalizowany jest przy ul. Cechowej 142 i Kamieńskiego 51 w Krakowie. Obejmuje terapią 87 Uczestników z różnorakimi niepełnosprawnościami, którzy biorą udział w zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. W zajęciach warsztatu mogą brać udział osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawierające wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

WTZ swoją działalność rozpoczął 30.12.2015r., początkowo przeznaczony był dla 35 osób niepełnosprawnych ze wskazaniami do terapii zajęciowej i mieścił się przy ul. Cechowej 142 w Krakowie. Od 22.09.2021r. warsztat poszerzył swoją działalność o lokalizację przy ul. Kamieńskiego 51 w Krakowie. Od tego czasu w zajęciach uczestniczy 87 osób. 

Celem warsztatu jest:

• aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

• stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby powyżej 16 roku życia, nie uczące się i nie pracujące, posiadające niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niezdolne do podjęcia pracy oraz posiadające  w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez instruktorów, rehabilitantów/fizjoterapeutów oraz psychologów.

Terapia prowadzona w warsztacie realizowana jest na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań. W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziemy na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.

Uczestnicy Warsztatu odbywają zajęcia w pracowniach: 

 • florystyczno – przyrodniczej,
 • hortiterapii-ogrodniczej,
 • sztuk wszelakich,
 • plastyczno – technicznej,
 • ceramiki i witrażu,
 • tkacko – krawieckiej,
 • kulinarnej,
 • poligraficzno – multimedialnej,
 • malarstwa i rysunku,
 • prac domowych i użytkowych,
 • techniczno – stolarskiej,
 • ceramiczno – artystycznej,
 • rehabilitacji.

Dodatkowo przez psychologów prowadzona jest terapia psychologiczna indywidualna i grupowa, a wszyscy instruktorzy dążą do aktywizacji i rozwoju osobistego i społecznego Uczestników.

Wszystkich chętnych do uczestniczenia w zajęciach warsztatu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 12 650 56 00. Osobą wyznaczoną do udzielania informacji jest Zastępca Dyrektora Domu – Pani Katarzyna Wiltos.