Mieszkanie chronione wspierane

Od listopada 2014r. Dom Pomocy Społecznej prowadzi mieszkanie chronione wspierane dla 6 osób w Krakowie przy ul. Siemaszki. Mieszkanie to przeznaczone jest dla osób, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez instytucje całodobowej opieki. Rodzaje i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym wspieranym są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia.

Podstawą skierowania do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym jest decyzja administracyjna wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa. Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny a odpłatność ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, uwzględniając przyznany zakres usług oraz wysokość dochodu posiadanego przez osobę lub rodzinę.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 zawiera z osobą skierowaną umowę w sprawie korzystania z mieszkania chronionego wspieranego.

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem.