Dostępność cyfrowa i architektoniczna

Deklaracja dostępności:

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej – strony domowej – pod adresem: http://dpslanowa41.krakow.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:  19 marca 2019.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 marca 2022.

Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Niniejsze oświadczenie sporządzono w dniu 30 marca 2022 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe: na https://dpslanowa41.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Brak dodatkowych skrótów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Wojciechem Mirgos. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48126505600 lub pisząc na adres poczty elektronicznej: wojciech.mirgos@dpslanowa41.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać telefonicznie do Pawła Soczek tel. 600700450 lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpslanowa41.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie braku zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Łanowej 41, zwany dalej Domem mieści się w pięciu,  pięcio-kondygnacyjnych, podpiwniczonych budynkach przy ul. Łanowej 41, ul. Łanowej 41a, ul. Łanowej 41b, ul. Łanowej 43d i ul. Łanowej 43e. 

Wejście główne do Domu z zainstalowanym wideodomofonem. Drzwi otwierane są zdalnie przez pełniącego całodobowy dyżur portiera, po zasygnalizowaniu potrzeby wejścia przy pomocy przycisku dzwonka wideodomofonu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Pozostałe wejścia do budynków mają charakter pomocniczy i służą w ciągach komunikacyjnych pracownikom lub usługodawcom. Osoby nie będące mieszkańcami, pracownikami lub osobami wykonującymi usługi na rzecz Domu lub jego mieszkańców nie korzystają co do zasady z wewnętrznych ciągów komunikacyjnych. W budynku przy ul. Łanowej 43d nie ma windy osobowej. Komunikacja odbywa się pomiędzy kondygnacjami za pośrednictwem klatki schodowej. 

Kompleks o którym mowa, jest dostosowywany do wymogów standaryzacji określonych w stosownych przepisach. Kompleksy łazienkowe zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych słabo chodzących oraz poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego: umywalka z wgłębieniem, prysznice z brodzikiem wpuszczonym w posadzkę, uchwyty przy umywalkach, muszlach klozetowych, bidetach, wannach, prysznicach, podnośniki transportowe, siedziska w prysznicach, wanny podnośne. Na wszystkich kondygnacjach, oprócz piwnicy, ciągi korytarzy zaopatrzone są w poręcze wspierające w poruszaniu się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przed kompleksem budynków nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, lecz jest taka faktyczna możliwość, zarówno przed jak również wewnątrz kompleksu poszczególnych budynków. Do kompleksu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W kompleksie nie ma pętli indukcyjnych. W kompleksie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (oprócz przycisków w windach) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Cechowa 142 prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Łanowej 41, mieści się w budynku dwukondygnacyjnym podpiwniczonym, przy czym dla osób niepełnosprawnych przeznaczony jest parter budynku, pierwsze pięto zajmują pomieszczenia biurowe, a w piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze.

Wejście główne do Warsztatu jest pozbawione barier dla osób niesamodzielnych ruchowo z podjazdem dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dodatkowe wejście do budynku ma charakter pomocniczy i służy pracownikom lub usługodawcom. Osoby nie będące uczestnikami zajęć, pracownikami lub osobami wykonującymi usługi na rzecz Warsztatu lub jego podopiecznych nie korzystają co do zasady z wewnętrznych ciągów komunikacyjnych. W budynku przy ul. Cechowej 142 nie ma windy osobowej. Komunikacja odbywa się pomiędzy kondygnacjami za pośrednictwem wewnętrznej klatki schodowej. 

Budynek Warsztatu jest dostosowywany do wymogów standaryzacji określonych w stosownych przepisach. Pomieszczenia łazienek zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych słabo chodzących oraz poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego: umywalka z wgłębieniem, prysznic z odpływem liniowym, uchwyty przy umywalkach, muszlach klozetowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, lecz jest faktyczna możliwość bezpiecznego parkowania auta. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie Warsztatu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Część pracowników placówki ukończyła kurs podstawowy języka migowego.