Projekt szwajcarski – raport z realizacji projektu

przez | 31 października 2016

Szanowni Państwo,

Prezentujemy Państwu raport z realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obszar tematyczny „Ochrona zdrowia ” Cel 2 – Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego.

Projekt ten był realizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 1 stycznia 2012 do 31 października 2016 r.

Celem strategicznym projektu było podniesienie dostępu mieszkańców Małopolski do usług opieki społecznej przez waloryzację bazy infrastrukturalnej DPS i POW, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług personelu. Realizacja celu strategicznego pozwoliła na redukcję różnic społeczno-gospodarczych w obszarze opieki zdrowotnej i usług społecznych pomiędzy Małopolską a innymi regionami państw członkowskich UE poprzez podniesienie stopnia bezpieczeństwa technicznego i bytowego klientów małopolskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz profesjonalizację zatrudnionej tu kadry.

Osiągnięcie celu strategicznego było uwarunkowane osiągnięciem celów operacyjnych:

1. Poprawa stanu infrastruktury 10% jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poprzez inwestycje i zakup niezbędnego wyposażenia.

2. Podniesienie kwalifikacji personelu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym głównie personelu pracującego bezpośrednio z klientami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

3. Podniesienie jakości usług pielęgniarskich świadczonych na rzecz klientów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poprzez wspieranie rozwoju zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia medycznego.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.