Projekt szwajcarski – informacja o zakończeniu projektu

przez | 26 listopada 2014

W dniu 26.11.2014r podpisano protokół końcowy odbioru budynku 41b po zakończonej modernizacji.

Całkowity koszt projektu wyniósł 4 476 936,02 zł. Kwota dofinansowania z funduszu szwajcarskiego wynosi 3 000 000,00 zł.

Efektem realizacji projektu jest doposażenie domu pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt, miedzy innymi do obsługi osób niepełnosprawnych, poprawa komfortu życia i pracy mieszkańców i pracowników, a także do stworzenia nowych miejsc pobytu dla 72 pensjonariuszy. Nowe umiejętności zawodowe zdobyło dzięki realizacji części szkoleniowej projektu 171 pracowników. Łącznie wykonano 872 osbodni na szkoleniach i kursach.

Realizacja projektu pozytywnie wpływa na: 1.politykę równości szans kobiet i mężczyzn. Przyjęcia nowych mieszkańców będą realizowane z zachowaniem równości płci. Stworzone warunki eliminują stosowanie dyskryminacji ze względu na płeć. 2. politykę równości obszarów miejskich i wiejskich. Do DPS przyjmowane są osoby bez względu na pochodzenie zarówno z obszarów miejskich jak i wiejskich. 3. politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Wszystkie łazienki i sanitariaty przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Dźwig osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych poprawi możliwość przemieszczania osób z wysokim stopniem niepełnosprawności i zwiększy dostęp tych osób do zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Rezultaty projektu w zakresie poprawy dostępności usług opieki społecznej przyczynią się do skrócenia okresu oczekiwania na miejsce w DPS. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry zdecydowanie wpłynie na jakość pracy z mieszkańcami i opiekę nad nimi. Obowiązek utrzymania w okresie trwałości projektu uzyskanych wskaźników jest gwarancja utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług.