Projekt szwajcarski – przegląd projektu

przez | 4 kwietnia 2014

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanych jest w całej Polsce 58 projektów na sumę ok. 464,6 mln CHF. Co najmniej 40 procent tych środków zostało przeznaczone na regiony południowo-wschodniej Polski. Zgodnie z umową w sprawie realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” na półmetku jego wdrażania przeprowadzona została ocena śródokresowa. Zgodnie z umową w sprawie realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” na półmetku jego wdrażania przeprowadzona została ocena śródokresowa. Przegląd przeprowadzany jest przez Krajową Instytucję Koordynującą, Instytucję pośredniczącą i stronę szwajcarską – jego celem jest ocena postępów realizacji projektu, a jej efektem mogą być rekomendacje na strategicznych, jak również operacyjnych poziomach projektu. W przeglądzie uczestniczyli:

– ze strony szwajcarskiej: Aleksandra Chmielewska przedstawiciel Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Erika Placella – ekspert Szwajcarskiej Agencji Rozwoju i Współpracy;
– Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwa Infratruktury i Rozwoju): Dorota Chmielewska i Anna Kwaśniewska (ekspert MIR),
– ze strony Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Zdrowia): Izabela Ostaszewicz i Agnieszka Ługowska.

Przegląd projektu KIK 58 rozpoczął się 25 marca 2014 sesją wprowadzającą, na której przedstawiciele Instytucji Realizującej – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: Rafał Barański (Zastępca Dyrektora ROPS) oraz Piotr Maurek (kierownik projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”) przedstawili obecny stan projektu w zakresie postępu rzeczowego i finansowego, dobre praktyki warte upowszechnienia oraz aktualne rezultaty projektu. Pierwsza część sesji wprowadzającej poświęcona była projektom inwestycyjno-szkoleniowym realizowanym przez małopolskie Domy Pomocy Społecznej (Komponent I i II projektu), natomiast w drugiej części spotkania, dotyczącej Komponentu III uczestniczyły także pielęgniarki, które podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu. Obie części sesji zakończone były pytaniami oraz dyskusją nad aktualnym stanem projektu, napotykanymi trudnościami, dobrymi praktykami, wyniesionym doświadczeniem oraz wnioskowanymi przez Instytucję Realizującą rozwiązaniami. Kolejnym punktem przeglądu projektu były wizyty w podprojektach realizowanych przez Powiat Limanowski w DPS w Szczyrzycu oraz Miasto Kraków w DPS przy ul. Łanowej 41. W DPS w Szczyrzycu obecne efekty realizowanej inwestycji zaprezentował Jan Puchała Starosta Limanowski, który podkreślił bardzo duże zaangażowanie Powiatu, w wyniku którego powstanie nie tylko budynek łącznika (finansowany ze środków SPPW), w którym ulokowane będą m.in. stołówka, pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne, ale również nowa część mieszkalna oferująca 56 nowych miejsc pobytu. Realizację projektu, zarówno w komponencie inwestycyjnym, jak również szkoleniowym przedstawili Stanisław Gorczowski i Kazimierz Kowal. Drugim projektem objętym wizytą w ramach przeglądu był projekt realizowany w DPS w Krakowie prz ul.Łanowej 41. Członkowie zespołu mieli możliwość zapoznać się z zaawansowaniem prac w budynku 41B, realizacją działań szkoleniowych oraz bieżącą działalnością tej placówki, którą prezentowali Ryszard Jaworski Dyrektor DPS oraz Anna Stefańska-Such i Tadeusz Mardoń. Bardzo duże wrażenie wywarły działania terapeutyczne realizowane w tym DPS. Niezwykle ważnym punktem w trakcie spotkań w obu DPS-ach były rozmowy z mieszkańcami tych placówek. Podsumowanie przeglądu 4 projektów realizowanych w ramach Celu 2 Priorytetu 4 SPPW nastąpi 11 kwietnia br.w Lublinie.