Informacje o naszym Domu

DPS Łanowa 41 budynek główny

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla 378 osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie Statutu wprowadzonego Uchwałą Nr CXIII/2983/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa, przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Zasady ustalania i wysokości opłat regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art.60 i art. 61).

Nasz Dom mieści się w pięciu budynkach: przy ul. Łanowej 41, ul. Łanowej 41a, ul. Łanowej 41b, ul. Łanowej 43d i ul. Łanowej 43e. Dom zapewnia dobre warunki lokalowe swoim mieszkańcom: pokoje są jedno-, dwu- i trzyosobowe, wyposażone w funkcjonalne meble: tapczany lub łóżka, szafy, półki, szafki nocne lub komody, stół, krzesła. Mieszkańcy mają możliwość częściowego wyposażenia swoich pokoi we własne meble, sprzęt RTV oraz inne przedmioty osobiste. W Domu znajduje się także pokój gościnny. Dom umożliwia mieszkańcom, w zależności od stanu psychicznego, posiadanie klucza do własnego pokoju. Ponadto w Domu znajdują się łazienki z natryskami i wannami oraz ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dom posiada własną kuchnię, pralnię i prasowalnię. Posiłki spożywane są przez mieszkańców w jadalni lub, według ich wyboru, bądź stanu zdrowia w pokojach mieszkalnych. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczone są także kuchenki pomocnicze, w których podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę. Ponadto w Domu urządzone są miejsca wspólnego przebywania, przeznaczone do aktywizacji i relaksacji: sale dziennego pobytu, oranżeria z wyjściem na taras wypoczynkowy. Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki, a także spędzać wolny czas w klubie. Uczestniczenie w praktykach religijnych ułatwia kaplica znajdująca się w placówce. W Domu znajdują się gabinety lekarskie, medycznej pomocy doraźnej, pokoje psychologów oraz pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone w odpowiedni do schorzeń mieszkańców sprzęt rehabilitacyjny. Dom posiada liczne pracownie terapeutyczne, w których mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności. Ponadto dla mieszkańców chętnych do spędzania czasu na wolnym powietrzu urządzone zostały altany, ławeczki, zewnętrzna siłownia oraz alejki rekreacyjne.

Dom zapewnia kompleksową opiekę swoim mieszkańcom, w szczególności poprzez świadczenie usług: w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież i obuwie; w zakresie potrzeb opiekuńczych, poprzez udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Dom świadczy również szereg usług wspomagających, między innymi organizuje i umożliwia korzystanie z terapii zajęciowej, zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych. Pracownicy Domu dbają o podnoszenie sprawności, samodzielności i o aktywizowanie mieszkańców, stymulują do nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rodziną i otoczeniem. Wykazują także dużą dbałość o prawidłowy proces adaptacji nowo przyjętych mieszkańców. Na co dzień prowadzona jest również integracja mieszkańców Domu ze społecznością lokalną poprzez udział w życiu społecznym i kultularnym miasta Krakowa. Dom zapewnia także warunki do rozwoju samorządności mieszkańców – od lat w Domu działa Rada Mieszkańców. Inną funkcjonującą formą samorządności jest wydawanie kwartalnika „Impuls”, redagowanego przez mieszkańców. Dom umożliwia kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zatrudnia także psychologów, co znacznie ułatwia mieszkańcom dostęp do psychologa i poradnictwo. Dom Pomocy Społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Zakres wszystkich zajęć i poziom usług jest dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców oraz ich stopnia psychicznej i fizycznej sprawności.

W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu oraz zakresu usług, Dom powołuje zespoły terapeutyczno–opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno–opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami.

DPS Łanowa 41 budynek 41a

Zasady kierowania i przyjmowania do Domu Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Do Domu kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego, wniosek może także zgłosić ośrodek pomocy społecznej.

2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej własciwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Przed przyjęciem do Domu pracownik socjalny Domu ustala aktualną sytuację osoby skierowanej, w miejscu jej zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu do Domu.

Zobacz na stronie BIP Miasta Krakowa stosowną procedurę kierowania do domu pomocy społecznej
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-1